Задати питання
UK RU

Оферта

Публічна оферта

ФОП Карепін Андрій Сергійович (надалі «Виконавець») пропонує юридичній або фізичній особі (далі за текстом «Замовник», а разом «Сторони»), укласти цей Договір-оферту.

1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою (згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України) і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного та безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) та його Додатків. Даний Договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору вважається оплата Замовником послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором. Акцептування Замовником цього Договору означає, що він погоджується з усіма положеннями цього Договору.

1.3. Умови договору публічної оферти діють з його розміщення в мережі Інтернет за посиланням https://weblamas.com/publicoffer/

1.4. Виконавець має право періодично оновлювати умови договору публічної оферти на власний розсуд. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту за посиланням https://weblamas.com/publicoffer/

1.5. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами цього Договору.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги зі створення веб-сайту (далі за текстом «Сайт», «Роботи», «Послуги») відповідно до вимог та обсягу, описаних у Технічному завданні (далі за текстом «ТЗ»), яке є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Замовник зобов’язується забезпечити умови та надати інформацію, необхідну для виконання Виконавцем своїх зобов’язань, прийняти та сплатити надані Виконавцем Послуги.

3. Вартість Послуг та оплата

3.1. Вартість Послуг визначається на підставі складеного та погодженого Замовником та Виконавцем ТЗ. Вартість Послуг фіксується у ТЗ.

3.2. Послуги надаються на підставі 40% передоплати вартості, яку вносить Замовник на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту погодження ТЗ. Виконавець має право не розпочинати надання Послуг до отримання передоплати. Усі терміни надання зазначених у ТЗ Послуг визначаються з отримання передоплати. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

 3.3. Замовник здійснює оплати, згідно з описаним у ТЗ порядком, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту повідомлення Виконавцем Замовника про остаточне завершення етапу роботи електронним листом на електронну адресу, зазначену у ТЗ.

3.4. Виконавець має право призупинити надання Послуг або притримати надання результату робіт Замовнику, у разі порушення Замовником порядку розрахунків, визначених цим Договором та ТЗ.

3.5. У разі неможливості надання Послуг, що виникла з вини Замовника, Послуги підлягають сплаті у розмірі фактично понесених Виконавцем витрат.

3.6. При замовленні додаткових послуг, збільшенні обсягу послуг або їх параметрів, що не входили до узгодженого ТЗ, або за необхідності внесення змін до вже готових (завершених) етапів, Сторони погоджують вартість додаткових послуг. Виконавець приступає до надання додаткових послуг після отримання передоплати у розмірі 100% їх вартості.

4. Порядок надання Послуг

4.1. Після отримання передоплати згідно з п.3.2. Сторони розпочинають підготовку та обробку інформаційних матеріалів.

4.2. Сторони доходять згоди щодо наявності інформаційних матеріалів, необхідних для надання Послуг:

4.2.1. Замовник готує самостійно та зобов’язується забезпечити Виконавця всіма інформаційними матеріалами, необхідними для надання Послуг та призначеними для функціонування майбутнього веб-сайту, протягом 5 (п’яти) календарних днів, у тому числі (але не виключно) текстами, зображеннями, фотографіями, наповненням таблиць для баз даних, логотипами тощо;

4.2.2. Якщо у Замовника немає інформаційних матеріалів, необхідних для надання Послуг, то він на свій вибір або доручає Виконавцю їх розробку або доручає Виконавцю розмістити тестове наповнення.

4.2.3. Текстові матеріали мають бути надані у текстових форматах файлів (txt, doc).

4.3. Замовник підтверджує, що він має всі необхідні права на розміщення на майбутньому веб-сайті інформації, зображень, фотографій, торгових знаків, які він надає Виконавцю.

4.4. Підготовка інформаційних матеріалів передує початку робіт за Договором і Виконавець має право не приступати до виконання подальших робіт до отримання наповнення майбутнього веб-сайту.

4.5. Після отримання від Замовника наповнення веб-сайту, Виконавець приступає до розробки Сайту, згідно з затвердженими в ТЗ етапами.

4.5.1. Виконавець інформує Замовника про хід виконання робіт (надання Послуг) та завершення етапів. Виконавець повідомляє Замовника про завершення етапу електронним листом на електронну адресу, зазначену у ТЗ.

4.5.2. Замовник має право висловити свої зауваження з посиланням на відповідний пункт ТЗ (а Виконавець зобов’язується внести коригування) після завершення етапів робіт, якщо вони не відповідають узгодженому ТЗ.

Якщо Замовник не має заперечень щодо завершення етапів робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після повідомлення про завершення етапів робіт, то Сторони вважають, що етап прийнято, і Виконавець переходить на наступний етап робіт.

4.5.3. Замовник має право запросити редагування до дизайну протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання дизайн-макета (2 рази до кожної сторінки, яка описана в ТЗ).

Правки надаються Замовником у формі списку електронним листом на електронну адресу Виконавця, зазначену у ТЗ. Виконавець зобов’язується внести редагування в дизайн-макети протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання листа.

4.6. Замовник має право в будь-який час запропонувати внесення змін до вже завершених етапів робіт. Таку ситуацію Сторони розглядають як замовлення додаткових робіт та погоджують їх обсяг, додаткову вартість та строки виконання у додатках до цього Договору.

4.7. Загальний термін надання Послуг (виконання робіт) зазначено у ТЗ.

4.8. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати останнього етапу Виконавець передає Замовнику готовий веб-сайт (файли) у цифровому вигляді.

4.9. Виконавець зобов’язується дотримуватись термінів розробки Сайту, обумовлених цим Договором. Замовник зобов’язується вирішувати робочі питання та надавати необхідну інформацію під час виконання проекту. Виконавець не несе відповідальності за затримку робіт, пов’язану з тим, що Замовник тривалий час приймає рішення про узгодження окремих етапів робіт або не надав інформаційних матеріалів.

4.10. Наявність на готовому веб-сайті тестового контенту, якщо Замовник не надав його вчасно в обумовлені терміни, не може бути причиною відмови або перенесення строків прийняття робіт та розрахунків за надані Послуги.

5. Відповідальність сторін

5.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.3. Замовник несе повну відповідальність за зміст та достовірність рекламної інформації, а також за юридичну правомірність використання логотипів та назв фірм відповідно до законодавства України.

5.4. У разі внесення Замовником самостійних змін до вмісту веб-сайту, Виконавець відповідальності за збереження зовнішнього вигляду (дизайну) сайту не несе.

5.5. У разі внесення Замовником самостійних змін до програмного коду веб-сайту або змін налаштувань веб-сайту з облікового запису адміністратора сайту Виконавець відповідальності за працездатність веб-сайту не несе.

5.6. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, а також будь-якими третіми особами за зміст матеріалів, представлених та (або) розміщених на сайті Замовником, у тому числі за порушення авторських прав третіх осіб.

5.7. Замовник не має права розміщувати та розповсюджувати через сайт інформацію, заборонену законодавством, зокрема порнографічні матеріали, заклики до насильства, використовувати електронну пошту для надсилання повідомлень образливого та нецензурного змісту, загроз, а також розміщувати та/або надсилати іншу інформацію, розміщення якої суперечить чинному законодавству.

5.8. Будь-яке листування з адреси електронної пошти, що закінчується на @weblamas.com, вважається офіційним і може бути використане як доказ направлення документів контрагенту в суді.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання спричинене обставинами непереборної сили (форс-мажор). У цьому випадку встановлені строки виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, переносяться на строк, протягом якого діють форс-мажорні обставини. До обставин непереборної сили відносяться: війна, землетрус, повінь, ураган, пожежа або підводні явища, а також закони, розпорядження, інші нормативні документи компетентних державних органів, органів місцевого самоврядування, які прийняті після підписання цього Договору та перешкоджають його виконанню (перелік не є вичерпним).

6.2. Про виникнення форс-мажорних обставин Сторони негайно інформують одна одну.

7. Реквізити Виконавця 

Отримувач: ФОП Карепін Андрій Сергійович

IBAN: UA263220010000026008310044526

ЄДРПОУ: 3398006237

Реквізити банку:

Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО: 322001

ЄДРПОУ: 21133352